Blog

Autor

Podmínky a pravidla pro sňatek/uzavření manželství s cizincem

Pravidla a podmínky pro sňatek s cizincem

Pokud je jeden ze snoubenců, nebo oba dva cizím státním příslušníkem, je potřeba vědět, jaké podmínky a jaká pravidla se musí v případě zájmu o svatbu splnit.
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné doklady a prokázat právní způsobilost k uzavření manželství.

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, zejména zákonu o matrikách. Doklady musí mít náležitosti veřejných listin.

Pokud tyto doklady vystavují orgány cizích států, musí být vždy opatřeny potřebnými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

[reklama id=“18428″]

Co zajistit jako první před vyřizováním sňatku

 • vybrat místo a termín kde bude občanský sňatek uzavřen
 • obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá
 • zjistit bližší informace a podmínky, svědky, tlumočníka…

U sňatku, který bude uzavřen církevní formou, kontaktujte osobu pověřenou církví nebo náboženskou společností.

Přečtěte si informace o církevním sňatku v kostele.

Další doklady k sňatku

 • dotazník k uzavření manželství si vyzvednete na příslušné matrice
 • dotazník vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu v příslušném místě, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Dle § 33 zákona o matrikách, snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Podle ustanovení § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Doporučujeme se vždy předem obrátit na místně příslušnou matriku a zjistit aktuální informace.

Poplatky za sňatek s cizincem

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li oba trvalý pobyt na území České republiky stojí 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky stojí 2 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost bude stát 1 000 Kč
 • za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč

Výše uvedené poplatky se vždy platí před provedením úkonu v hotovosti nebo složenkou.

Svědek/svědkyně

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně v přítomnosti dvou svědků.
V protokolu o uzavření manželství se uvádí jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození.
Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

Tlumočník

Pokud jeden ze snoubenců nemluví česky, je neslyšící nebo němí, je nutná přítomnost tlumočníka při prohlášení o uzavření manželství. Účast tlumočníka si zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Zdroj informací o sňatku s cizím státním příslušníkem z portálu MVCR.